Komplexní řešení v oblasti likvidace azbestového nebezpečí. Specializujeme se na sanaci, demontáž a likvidaci azbestu. Naší nejvyšší prioritou je vysoká kvalita provedení, dodržování termínů a domluveného rozpočtu.

Likvidace azbestu zahrnuje:

 • konzultace a poradenství,
 • vypracování potřebné dokumentace,
 • komunikace s příslušnými úřady, místně příslušnou hygienickou stanicí, projednání opatření a technologického postupu.
 • demontáž a likvidace odborně vyškoleným a zkušeným personálem, v podtlakovém systému s filtrací vzduchu pomocí zařízení s HEPA filtrací třídy H14 (absolutní filtr s účinností 99,995%). Tato technologie zamezuje šíření azbestových vláken mimo kontrolované pásmo,
 • měření prostředí a vypracování závěrečné zprávy.


LIKVIDACE AZBESTU na klíč

 • naše společnost zajistí veškeré legislativní kroky, potřebné dokumentace, samotnou demontáž a uložení odpadu na skládku nebezpečného odpadu na klíč
 • Veškerou likvidace a sanace materiálů s obsahem azbestu provádíme technologií, která je v souladu s platnými předpisy v ČR a zároveň vyhovuje předpisům platným v EU.
 • Zajišťujeme komplexní řešení v oblasti likvidace azbestového nebezpečí od menších likvidací eternitových střešních krytin, likvidací staveb z obsahem boletických panelů až po velké a náročnější likvidace celých stavebních komplexů s výskytem azbestového nebezpečí.
 • Naší nejvyšší prioritou je vysoká kvalita provedení, dodržování termínů a domluveného rozpočtu.


Věděli jste, že

 • v ČR je zákaz práce s azbestem upraven zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • zákaz uvádění azbestu na trh je upraven ve vyhlášce č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh nebo do oběhu je zakázáno a jejich použití je omezeno.


Výbor vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC)

Jestliže provádíte práce, při nichž může dojít ke kontaktu s azbestem nebo k poškození materiálů obsahujících azbest, měli byste vědět co máte dělat v případě, že během své práce neočekávaně přijdete do styku s materiály s podezřením na obsah azbestu nebo náhodně poškodíte materiály obsahující azbest;


V případě, že neočekávaně přijdete do styku s azbestem:

 • okamžitě zastavit práci a ohlásit tuto událost odpovědné osobě,
 • zajistit (nebo požádat odpovědnou osobu, aby zajistila) odebrání vzorku podezřelého materiálu na rozbor nebo jednat podle předpokladu, že materiál azbest obsahuje.


Jestliže náhodně poškodíte materiály obsahující azbest, měli byste:

 • okamžitě zastavit práci
 • zabránit všem ostatním osobám ve vstupu do prostoru
 • zkontrolovat, zda máte na oděvu nějaký prach nebo úlomky, a pokud ano, odložit kontaminovaný oděv do plastového pytle, osprchovat se (je-li to možné) nebo se důkladně umýt a opláchnutím odstranit veškerý prach z umývárny.