Azbest

 • je nebezpečný při vdechovaní vláken
 • je prokázaný karcinogen
 • práci s azbestem může provádět pouze odborná a specializovaná společnost
 • při svépomocné demontáži azbestu může dojit k veřejnému ohrožení zdraví
 • na práce s azbestem dohlíží vždy místní krajská hygienická stanice

Azbest je nebezpečný, je-li rozptýlen ve vzduchu ve formě velmi malých vláken, která jsou pouhým okem neviditelná. Vdechování těchto azbestových vláken může způsobit některou z následujících nemocí:

 • azbestóza, zjizvení plicní tkáně,
 • rakovina plic,
 • mezoteliom, rakovina pleury nebo pobřišnice

Azbestóza vážně ztěžuje dýchání a může být spolu-příčinou smrti. Rakovina plic je smrtelná přibližně v 95 % případech. Zhoubný nádor plic může následovat také u případů azbestózy. Mezoteliom je nevyléčitelné onemocnění, které obvykle vede ke smrti do 12 až 18 měsíců od diagnózy.(Státní zdravotní ústav a Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Věděli jste? (Víte, že:)

 • v ČR je zákaz práce s azbestem upraven zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • zákaz uvádění azbestu na trh je upraven ve vyhlášce č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh nebo do oběhu je zakázáno a jejich použití je omezeno.

Výbor vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC)

Jestliže provádíte práce, při nichž může dojít ke kontaktu s azbestem nebo k poškození materiálů obsahujících azbest, měli byste vědět co máte dělat v případě, že během své práce neočekávaně přijdete do styku s materiály s podezřením na obsah azbestu nebo náhodně poškodíte materiály obsahující azbest;

V případě, že neočekávaně přijdete do styku s azbestem:

 • okamžitě zastavit práci a ohlásit tuto událost odpovědné osobě,
 • zajistit (nebo požádat odpovědnou osobu, aby zajistila) odebrání vzorku podezřelého materiálu na rozbor nebo jednat podle předpokladu, že materiál azbest obsahuje.

Jestliže náhodně poškodíte materiály obsahující azbest, měli byste:

 • okamžitě zastavit práci
 • zabránit všem ostatním osobám ve vstupu do prostoru
 • zkontrolovat, zda máte na oděvu nějaký prach nebo úlomky, a pokud ano, odložit kontaminovaný oděv do plastového pytle, osprchovat se (je-li to možné) nebo se důkladně umýt a opláchnutím odstranit veškerý prach z umývárny.

MÁM ZÁJEM O nezávaznou
Cenovou nabídku